Regulamin ACKU

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH
AKADEMICKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMII, PRAWA I NAUK MEDYCZNYCH
IM. PROF. EDWARDA LIPIŃSKIEGO W KIELCACH


§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach i szkoleniach realizowanych przez Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach. 

§ 2

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
Uczelnia – Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego;
ACKU - Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Kurs – kurs lub szkolenie organizowane przez Akademickie Centrum Kształcenia Ustawicznego Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
Kandydat – osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w kursie
Uczestnik – osoba zakwalifikowana do udziału kursie

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 3

1. Kursy są organizowane w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń.
2. ACKU zobowiązuje się przeprowadzić kursy zgodnie z ofertą.
3. ACKU zastrzega sobie prawo odwołania kursu w planowanym terminie, z przyczyn od niego niezależnych.
4. ACKU zastrzega sobie prawo dokonywania modyfikacji programów szkoleniowych w odpowiedzi na potrzeby szkoleniowe Uczestników.
5. Wszystkie kursy prowadzone są przez specjalistów, z praktyką w danej dziedzinie na podstawie autorskich programów tworzonych w oparciu o doświadczenie zawodowe i potrzeby Uczestników kursów.

UCZESTNICTWO W KURSACH
§ 4

1. Zgłoszenia na kursy przyjmowane są w następujący sposób:
a) poprzez formularz zamieszczony na stronie www.acku.wseip.edu.pl,
b) pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
c) faksem na numer Uczelni,
d) pocztą tradycyjną,
e) osobiście.
2. Rezerwacji miejsca na kursie można dokonywać drogą telefoniczną.
3. Ilość miejsc w kursie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłat za kurs.
4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę jej wpływu do Uczelni.
5. Przed rozpoczęciem kursu Uczestnik podpisuje umowę o uczestnictwo w kursie oraz regulamin uczestnictwa w kursie stanowiącym integralną część umowy.

§ 5

1. Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w kursie.
2. Rezygnacja musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się dzień dostarczenia do siedziby ACKU pisemnej formy rezygnacji.
4. W przypadku nieobecności Uczestnika na kursie, bez złożenia wcześniej rezygnacji, Uczestnik jest zobowiązany pokryć 100% opłaty za szkolenie. Wniesiona wcześniej opłata nie podlega zwrotowi.
5. W przypadku odwołania kursu przez ACKU i nie wyznaczenia kolejnego terminu, Uczelnia zobowiązana jest zwrócić wpłaconą przez Kandydata na ten kurs kwotę w całości.
6. Zwrot wpłaconej przez Kandydata kwoty realizowany będzie przelewem na konto bankowe wskazane przez Kandydata.

ODPŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE
§ 6

1. Kursy organizowane przez ACKU są odpłatne lub nieodpłatne, a cena każdego kursu ustalana jest odrębnie.
2. Wpłaty za kurs należy dokonać na konto Uczelni podane w umowie o udział w kursie.
3. Wpłaty za kurs należy dokonać przed wyznaczonym terminem jego rozpoczęcia.
4. W przypadku niewpłacenia kwoty przez osobę zgłaszającą się na kurs ACKU zastrzega sobie możliwość skreślenia jej z listy uczestników.
5. W przypadku odwołania zajęć z winy ACKU lub z powodu braku miejsc opłata wniesiona za kurs zostanie zwrócona bez jakichkolwiek opłat manipulacyjnych na konto podane przez Zgłaszającego.

PRZEPISY KOŃCOWE
§ 7

1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.acku.wseip.edu.pl
2. ACKU zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Kielce, dnia 10 września 2012 r.